Menu

+420 516 833 600

Základní škola a mateřská škola Podomí
Základní škola
a mateřská škola
Podomí

+420 516 833 600

Mapa webu
rozšířené vyhledávání

logo logo

Nejčastější dotazy rodičů k zápisu k povinné školní docházce

* Pojem rodič použitý v textu zahrnuje též zákonného zástupce dítěte.

Komu je zápis k povinné školní docházce určen?

Zápis je určen pro děti, které do 31. 8. 2024 dovrší věk 6. let.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce na školní rok, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. 

Musí se rodiče a zapisované dítě dostavit k zápisu osobně?

Ano, k zápisu se musí dostavit jeden z rodičů společně se zapisovaným dítětem.

Co je třeba s sebou k zápisu přinést?

Rodič musí mít s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Mohu se dostavit k zápisu do vaší školy, přestože patříme do jiné spádové školy?

Ano, rodič má ze zákona možnost vybrat si jakoukoli školu.

Mohu se dostavit k zápisu do jiné školy, přestože spádově patříme do vaší školy?

Ano, rodič má ze zákona možnost vybrat si jakoukoli školu. Vedení vybrané školy bude dle zákona naši školu o přijetí informovat.

V kolik hodin máme přijít?

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 probíhá ve čtvrtek 11. dubna 2024 v době od 13.30 hod. do 16.30 hod. v 1. patře Základní školy a mateřské školy Podomí. Na stránkách školy http://zspodomi.net/zapis bude zpřístupněn rezervační formulář k určení pořadí a přibližného času zápisu jednotlivých dětí.

Co když se v termínu zápisu nemůžeme do školy dostavit?

Pokud se dítě z vážných důvodů (např. nemoc) nemůže zúčastnit zápisu, rodiče oznámí tuto skutečnost vedení školy a bude jim nabídnut náhradní termín zápisu. Pro letošní rok byl stanoven na 25. dubna 2024.

Bude u zápisu dítě samo, nebo budu s ním a mohu mu pomáhat?

Rodiče budou s dítětem ve třídě. Dítěti se bude věnovat paní učitelka, rodič zatím vyplní nezbytné dokumenty, které souvisí s nástupem dítěte do školy. Rádi bychom ověřili připravenost dítěte na školní docházku, spolupráce dítěte s rodičem při zápisu není žádoucí.

Mohu při zápisu fotografovat či natáčet kamerou?

Ano, ale postupujte tak, abyste nerušili děti ani pedagogy. V případě, že se do záběru dostane někdo jiný než vaše dítě, jste si dle zákona o ochraně osobních údajů povinni vyžádat souhlas dané osoby s fotografováním/natáčením.

Musí umět dítě u zápisu číst a počítat?

Ne, číst, psát a počítat se bude učit ve škole. Je však velmi důležité, aby se dítě umělo soustředit a bylo schopné komunikovat s paní učitelkou. Dítě by mělo být schopno zorientovat se v prostoru (rozlišit mezi termíny nahoře, dole, vlevo, vpravo), mít jistou číselnou představu (kde je více puntíků, kde méně, rozlišit základní geometrické tvary, napočítat do 10...), prokázat základní znalost barev. Důležitá je také řeč. Proto nepodceňujte výslovnost svého dítěte a v případě obtíží navštivte ordinaci logopeda.

Musí dítě nastoupit do školy, i když zatím není pro školu přiměřeně vyspělé?

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze začátek povinné školní docházky odložit o jeden školní rok. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. I v případě, že zvažujete odklad povinné školní docházky, je třeba se s dítětem k zápisu dostavit.

Jak mám postupovat v případě, když mám pochybnosti o tom, zda je moje dítě dostatečně vyzrálé pro zahájení školní docházky?

Pro odborné posouzení školní zralosti dítěte je potřeba navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu. Využít můžete služeb poraden v Blansku, Vyškově, Boskovicích. K vyšetření je nutné se v poradně objednat. Vzhledem k velké vytíženosti poraden počítejte s objednací lhůtou až 3 měsíce, proto v případě pochybností kontaktujte poradnu s dostatečným časovým předstihem. Pro žádost o odklad povinné školní docházky budete potřebovat ještě posouzení dětského, nebo jiného odborného lékaře.

Co když moje dítě při zápisu neuspěje a nebude přijato do školy?

Nebojte se, nic takového se nemůže stát, škola se nemůže sama bez žádosti rodičů a potřebných doporučení rozhodnout, že nepřipravené dítě do školy nevezme. Škola může na základě práce s dítětem upozornit rodiče na oblasti, ve kterých dítě ještě není plně připraveno, popřípadě doporučit návštěvu pedagogicko-psychologické poradny pro posouzení školní zralosti. Důvodem k nepřijetí dítěte mohou být velmi závažné speciální vzdělávací potřeby, u kterých škola není schopna zajistit požadovaná podpůrná opatření a není schopna zajistit plnohodnotnou péči. Dalším důvodem pro nepřijetí žáka je naplnění kapacity ročníku, tato situace je však nepravděpodobná.

Kdo rozhoduje o odkladu školní docházky?

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel základní školy na základě písemné žádosti rodičů a dvou odborných doporučení (posudku pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra a doporučení pediatra nebo odborného lékaře). Žádost s doporučeními je nutné doručit do školy do 30. dubna 2024.

V loňském roce mělo naše dítě odklad školní docházky, musí přijít znovu k zápisu?

Pokud se dítě v předchozím roce dostavilo k zápisu ke školní docházce, nemá zákonnou povinnost se k zápisu dostavit znovu. Důrazně však doporučujeme se v letošním roce k zápisu opětovně dostavit. Pro dítě (budoucího školáka) je zápis do školy důležitým motivačním prvkem.  V případě, že dítě v předchozím roce dostalo odklad školní docházky na jiné než naší škole, přineste s sebou rozhodnutí o odkladu z loňského roku.

Základní škola

Odkazy

skolaonline skolaonline365 microsoft vyuka umime to

Schránka důvěry

nntb