Menu

+420 516 833 600

Základní škola a mateřská škola Podomí
Základní škola
a mateřská škola
Podomí

+420 516 833 600

Mapa webu
rozšířené vyhledávání

Projekty

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Název operačního programu: Národní plán obnovy

Doba realizace projektu: leden 2022 – prosinec 2023

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Implementace KAP JMK II  

Název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Doba realizace projektu: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023

Hlavním cílem je zajištění kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů, gramotností, odborného a polytechnického vzdělávání, rovných příležitostí a vzdělávání pedagogů.

Hlavního cíle bude dosaženo navázáním na implementační projekty PolyGram a KaPoDaV.

Tímto projektem dojde ke zlepšení, nebo minimálně k udržení současného stavu poskytované metodické podpory pedagogů v oblastech zmíněných projektů, které dosud nebyly v předchozích projektech podpořeny.

Cílem projektu je zlepšení systému metodické podpory pomocí organizace aktivit podporujících síťování organizací.
Cíle bude dosaženo pomocí navázaní vztahů s řediteli a učiteli obdobně zaměřených SŠ, zároveň pomocí vytvoření platforem s účastí pedagogů různých stupňů škol se zástupci sociálních partnerů.

Projekt bude zaměřen na management SŠ, kde dochází v poslední době k velké generační výměně. Výsledky budou předávány prostřednictvím pravidelných porad SŠ a VOŠ, které spadají pod odbor školství Jihomoravského kraje.

Na SŠ budou moci žáci využívat aktivity projektu jako jsou: kroužky, sdílení výuky, přednášky, exkurze a jiné aktivity projektu. Pomocí těchto aktivit budou pedagogové zvyšovat svoje odborné kompetence v oblastech podnikavosti, kreativity, kariérového poradenství, matematické, čtenářské, digitální gramotnosti, odborného a polytechnického vzdělávání rovných příležitostí ve vzdělávání. Zároveň dojde ke zvýšení kompetencí pedagogů v oblasti online vzdělávání. Díky současné pandemické situaci bude významná část projektu online, čímž budou pedagogové nuceni využívat online zdroje a online platformy.

Projekt zohledňuje Školskou inkluzivní koncepci JMK, výstupy projektu KIPR a je zabezpečen JMK v návaznosti na strategické dokumenty JMK a ČR.

Odkaz na více info zde: https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/programs/6/pages/70268

Implementace KAP JMK II - miniprojekt Extra třída  

Název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Doba realizace projektu: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023

Chceme ve škole vybudovat příjemné posezení pro žáky během přestávek a volných hodin. K dispozici bude posezení, Wi-Fi, stolní hry, knížky, další aktivity - basketbalový koš s měkkými míčky, nástěnka pro prezentaci výtvorů žáků nebo jejich třídních fotek, příjemné osvětlení, tematická výzdoba k aktuálně slaveným svátkům v roce. Samozřejmostí budou také koše na tříděný odpad, neboť jsme škola zaměřující se na ekologickou výchovu.

  • zvelebení místnosti před devátou třídou a knihovnou, kde žáci tráví volný čas během přestávek a volných hodin, kdy čekají na další výuku
  • nakoupili jsme nábytek
  • posezení, stolečky, knihovny, společenské hry, další hračky - basketbalový koš s pěnovým míčem
  • nábytek jsme sestavili a rozmístili podle plánu, který jsme si předem rozvrhli - spoustu nábytku jsme sehnali prostřednictvím nákupu z druhé ruky nebo SWAPu
  • nakoupili jsme dekorace
  • květiny a květináče, rámečky na fotky, velký rám na pravidla Klubovny
  • napsali jsme pravidla Klubovny, které budou všichni uživatelé místnosti dodržovat
  • napsali jsme seznamy pro půjčování her do tříd a s pravidly pro půjčování seznámili všechny učitele a třídy
  • propagovali jsme klubovnu v našem časopise Podomský školopis, který také vydáváme, a na webu obce Podomí
  • uspořádali jsme slavnostní otevření a provedli po místnosti všechny žáky školy, seznámili je se vším vybavením, co si můžou půjčit a kde jsou věci uskladněny

 Odkaz na vznik celé naší klubovny je zde: http://www.extratrida.cz/projekt/www/projektova-nastenka/?idProjektu=327

Základní škola

Odkazy

dm Software microsoft vyuka