Menu

+420 516 833 600

Základní škola a mateřská škola Podomí
Základní škola
a mateřská škola
Podomí

+420 516 833 600

Mapa webu
rozšířené vyhledávání

logo logo

Účel a cíle poradenského pracoviště

Poradenská služba je poskytována žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým (popř. i nepedagogickým) zaměstnancům školy. Cílem činnosti školního poradenského pracoviště je  poskytování poradenských služeb v rozsahu odpovídajícímu počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:  

 • zlepšování sociálního klimatu školy
 • naplňování vzdělávacích potřeb žáků a rozvíjení jejich schopností, dovedností a zájmů v průběhu vzdělávání
 • zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, nadaného žáka a mimořádně nadaného žáka, doporučování vhodných podpůrných opatření, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným a mimořádně nadaným
 • prevenci a řešení vzdělávacích a výchovných obtíží, prevenci různých forem rizikového chování a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání a řešení problémových situací, ve vestibulu školy mají žáci k dispozici schránku důvěry, kterou spravuje školní metodik prevence
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, 
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami 
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve škole
 • metodickou podporu pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy 
 • metodickou podporu výchovného poradce a školního metodika prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci.