Menu

+420 516 833 600

Základní škola a mateřská škola Podomí
Základní škola
a mateřská škola
Podomí

+420 516 833 600

Mapa webu
rozšířené vyhledávání

logo logo

Jednací řád

Školská rada byla zřízena rozhodnutím zastupitelstva obce Podomí dne 15.9.2005

 

Čl. 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Čl. 2

Školská rada se schází ke svým schůzím nejméně dvakrát ročně, zasedání školské rady svolává její předseda. Termíny schůzí se volí s ohledem na obsah působnosti školské rady.

Čl.3

Program jednání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady

Čl. 4

Schůze školské rady svolává předseda, popřípadě místopředseda. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové rady školy a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Čl. 5

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena rady školy. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání ve školské radě. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Čl. 6

Školská rada schvaluje do 1 měsíce po předložení ředitelem školy následující dokumenty a usnáší se nadpoloviční většinou všech členů schvalování těchto dokumentů:

  • výroční zpráva o činnosti školy
  • školní řád
  • pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Čl. 7

Školská rada se vyjadřuje:

  • k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Čl. 8

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole v rámci kompetencí stanovených Školským zákonem

Čl. 9

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou. O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou .

Čl. 10

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Základní škola

Odkazy

skolaonline skolaonline365 microsoft vyuka umime to

Schránka důvěry

nntb