Menu

+420 516 833 600

Základní škola a mateřská škola Podomí
Základní škola
a mateřská škola
Podomí

+420 516 833 600

Mapa webu
rozšířené vyhledávání

logo logo

Podnikavá škola

V současné době se naše základní škola uchází o certifikaci Podnikavá škola.

 

Garantem certifikace je Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, Pracoviště Podnikavá mysl

 

Podnikavá škola vytváří podmínky a nabízí příležitosti pro rozvoj kompetencí k podnikavosti žáků i učitelů.

 

Podnikavost je soubor znalostí, dovedností a postojů, který žáka motivuje hledat příležitosti a vytvářet hodnoty nejen pro sebe, ale také pro ostatní. Jednoduše řečeno, pokud znám své kvality, jsem zdravě sebevědomý a mám oči otevřené, pak se dokážu zodpovědně rozhodovat, vidět příležitosti, jak uplatnit svůj potenciál a být užitečný. Tato zdánlivě jednoduchá věc, ale vyžaduje trénink a dostatek zkušeností, na kterých je možné v životě stavět.

 

Ve vzdělávání, jehož součástí je výchova k podnikavosti, jsou nastavené vzdělávací procesy tak, aby žákovi umožnily objevit svůj potenciál a dál jej rozvíjet. Což probíhá napříč všemi předměty, prostřednictvím různých forem výuky a aktivit, které tento rozvoj umožňují. Výchova k podnikavosti v sobě tedy přirozeně zahrnuje dílčí téma práce s potenciálem žáků a rozvojem měkkých dovedností.

 

Výchova k podnikavosti propojuje vzdělávání s praktickým životem, odstraňuje hranice mezi vzděláváním, prací a aktivním občanem, trénuje dílčí kompetence k podnikavosti, uplatnitelné průřezově napříč všemi obory a oblastmi života. Je důležitým předpokladem profesního uplatnění absolventa školy, jeho aktivního zapojení do života společnosti i snadnějšího zvládání osobního a rodinného života.

 

Absolvent podnikavé školy zná svůj potenciál, na jehož základě se dokáže zodpovědně rozhodovat s ohledem na své potřeby i potřeby svého okolí. Jeho cílem je vytvářet hodnoty, žít udržitelně, mít vyvinuté sociální cítění, dokázat flexibilně reagovat na změny ve společnosti a na trhu práce.

 

Dílčí kompetence k podnikavosti

Kompetencemi k podnikavosti se podle Evropského rámce klíčové kompetence k podnikavosti (EntreComp) rozumí schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. Její podstatou je tvořivost, kritické myšlení, řešení problémů, iniciativa, vytrvalost a schopnost spolupracovat s ostatními na plánování a řízení projektů, které mají kulturní, společenskou nebo komerční hodnotu. Dílčí kompetence k podnikavosti jsou využitelné pro život v rychle se měnících podmínkách v občanské, profesní i osobní sféře. Zahrnují například pěstování sebedůvěry, získávání povědomí o vlastních silných a slabých stránkách, posilování vůle i odvahy zdravě riskovat, rozvíjení etických zásad, udržitelnost, vědomí odpovědnosti a sociálního soucitu. 15 dílčích kompetencí k podnikavosti definuje EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework – Evropský rámec klíčové kompetence k podnikavosti, 2016.

podnikavost

Zdroj: EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework, 2016

 

 

Podnikavý tým naší školy

 

Mgr. Monika Knechtová

  • koordinátorka podnikavosti, absolventka vzdělávání k podnikavosti pro učitele v projektech KaPoDaV a I-KAP II
  • kontakt: m.knechtova@zspodomi.cz

Mgr. Marie Sedláková

  • absolventka vzdělávání k podnikavosti pro učitele v projektu I-KAP II, vzdělávání pro vedoucí pracovníky a ředitele ZŠ a SŠ k podnikavosti
  • kontakt: m.sedlakova@zspodomi.cz

Mgr. Miloslav Tomek

 

 

Základní škola

Odkazy

skolaonline skolaonline365 microsoft vyuka umime to

Schránka důvěry

nntb