Menu

+420 516 833 600

Základní škola a mateřská škola Podomí
Základní škola
a mateřská škola
Podomí

+420 516 833 600

Mapa webu
rozšířené vyhledávání

logo logo

Personální zajištění poradenské služby

 Poradenská služba  Zodpovědný pracovník
 Prevence školní neúspěšnosti  výchovný poradce
 třídní učitel
 učitelé jednotlivých předmětů
 Prevence rizikového chování  školní metodik prevence
 třídní učitel
 Řešení krizových situací při výskytu rizikového  chování  školní metodik prevence ve spolupráci s třídním učitelem a s   vedením  školy
 Kariérové poradenství  kariérový poradce
 třídní učitel
 učitel vyučovacího předmětu Svět práce 
 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami  výchovný poradce
 speciální pedagožka
 třídní učitel
 vyučující předmětů
 Žáci nadaní  výchovný poradce
 třídní učitel
 vyučující předmětů
 Další vzdělávání pedagogických pracovníků   ředitel školy
 Spolupráce se školskými poradenskými   zařízeními  výchovný poradce
 speciální pedagožka
 zástupkyně ředitele školy
 Spolupráce se zákonnými zástupci žáků  ředitel školy
 zástupkyně ředitele školy
 výchovný poradce
 speciální pedagožka
 školní metodik prevence
 třídní učitel
 učitelé jednotlivých předmětů